Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrības

 “Redzi mani”

Statūti

  Pieņemti:

2015.gada 27.februārī,  Rīgā

1. Biedrības nosaukums

1.1.     Biedrības nosaukums latviešu valodā ir Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība “Redzi mani” (turpmāk - Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā -  The Society of Riga partially sighted and Blind “Look at me”.

1.2.    Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība “Redzi mani” ir biedrība ar juridiskas personas statusu, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

 2. Biedrības mērķi

 2.1.Biedrības mērķi ir:2.1.1. Apvienot cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā,

2.1.2. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā personām ar redzes traucējumiem,

2.1.3. Pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru kopējās intereses dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās,

2.1.4.  Veicināt informācijas apmaiņu un tās pieejamību,

2.1.5.  Piedāvāt alternatīvos rehabilitācijas pakalpojumus,

2.1.6.  Veicināt  izglītības, no­­darbi­nātības un vides pieejamības jautājumu risināšanu,

2.1.7.  Organizēt izglītojošus un informatīvus pasāku­mus.

 

2,2, Biedrības uzdevumi:

2.2.1.    apvienot cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības veidošanā,

2.2.2.   veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem pieeju izglītībai, kā arī veicināt viņu nodarbinātību,

2.2.3.   nodrošināt pieeju alternatīviem sociālajiem pakalpojumiem un tos ieviest,

2.2.4.   veicināt informācijas, pakalpojumu, produktu un vides pieejamību,

2.2.5.    izglītojošu  un informatīvu pasākumu organizēšana cilvēkiem ar redzes traucējumiem, plašākai sabiedrībai. Sabiedrības un cilvēku ar redzes traucējumiem sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana,

2.2.6.    attīstīt sadarbību ar dažādām valsts, pašvaldību un nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs,

2.2.7.    veicināt starpkultūru dialogu sabiedrībā gan starp cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan starp cilvēkiem ar redzes traucējumiem un sabiedrību kopumā,

2.2.8.   sporta un kultūras pasākumu organizēšana cilvēkiem ar redzes traucējumiem veselīga dzīvesveida veicināšanai,

2.2.9.   augstākminētā mērķa īstenošanai biedrība veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem, dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrības darbības laiks nav ierobežots.

 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

 4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Fizisku personu Biedrībā uzņem pēc personiska  rakstveida iesnieguma no 16 gadu vecuma. Biedrībā var iestāties ari persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa  paušanai.  Biedra uzņemšanas gadījumā valde par to paziņo jaunajam biedram un iekasē iestāšanās un biedra naudu. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus pēc noteiktā termiņa nav nomaksājis biedra naudu,

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus,

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,

4.5.4. biedrs ar savu darbību  traucē Biedrības mērķu sasniegšanu. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 5. Biedru tiesības un pienākumi

 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. brīvi piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās,

5.1.5. pārstāvēt Biedrību un paust tās oficiālo viedokli savu pilnvaru robežās, kuras nosaka Valde katrā konkrētā gadījumā un nolikums par īpašām personām. Ja nav šādu pilnvaru, Biedrības biedrs pauž savu personisko viedokli un nepārstāv Biedrību oficiāli,

5.1.6. biedri var piedalīties Sapulcē un balsot gan paši, gan ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību, iesniedzot rakstveidā pilnvaru, kas pievienojama sapulces rezultātiem,

5.1.7. tiesības piedalīties  Valdes sēdēs bez balsstiesībām,

5.1.8. Katram biedram ir vienas balss tiesība. 

 5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

52.1.  ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos ne tikai Latvijas Valstī, bet arī ārvalstīs. Savu darbības veidu un intensitātes pakāpi katrs nosaka pats, izņemot ar statūtiem noteikto uz amatpersonām un biedriem attiecināto,

5.2.3. atbalstīt Biedrību ar brīvprātīgām iemaksām un cita veida dāvinājumiem, kuru apmērus un biežumu nosaka katrs biedrs pats, vadoties pēc saviem ieskatiem pilnīgi brīvi;

5.2.4. regulāri katru gadu līdz 15.decembrim nomaksāt biedru naudu par esošo gadu, par kuras apmēru lēmums tiek pieņemts biedru Sapulcē,

5.2.5. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.6.   nepieļaut rīcību, kas diskreditē Biedrību sabiedrībā.

 6. Biedrības struktūrvienības

 6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas 

Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 7.Biedrības atbalstītāji

 7.1. Biedrības atbalstītājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nekļūdama par biedru, tomēr vēlas piedalīties biedrības darbā. 

7.2. Lēmumu par atbalstītāju pieņemšanu, kā arī par to izslēgšanu, pieņem Valde. 

7.3. Atbalstītāji nebalso Biedru sapulcē, bet, piedaloties biedrības darbā, ievēro Valdes norādījumus. 

7.4. Atbalstītājiem jāievēro Biedrības statūti. 

7.5. Atbalstītājs var pārstāvēt Biedrību un paust tās oficiālo viedokli savu pilnvaru robežās, kuras nosaka Valde katrā konkrētā gadījumā. Ja šādu pilnvaru nav, atbalstītājs pauž savu personisko viedokli un nepārstāv Biedrību oficiāli.

7.6. Atbalstītājs var atbalstīt Biedrību ar brīvprātīgām iemaksām, dāvinājumiem, kuru apmērus un biežumu nosaka katrs pats, vadoties pēc saviem ieskatiem pilnīgi brīvi.

8. Struktūra un pārvaldes institūcijas

8.1. Augstākā pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce, kuras pārvaldes un izpildinstitūcijas funkcijas realizē pastāvīgi darbojošās Valde.

8.2. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi četros gados - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.3. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic Revīzijas komisija. 

8. 4. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana:

  8.4.1. kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta pēc Valdes lēmuma, paziņojot par dienas kārtības jautājumiem,

  8.4.2.  ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

    8.4.3. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces par to paziņojot biedriem. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, Biedri sapulcē var piedalīties arī ar likumiska pārstāvja vai pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvarota pārstāvja pilnvara pievienojama Biedru  sapulces protokolam. 

     8.4.4. Sapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs. To vada Biedru sapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē ievēlētā vadītāja uzaicināts sapulces dalībnieks (vai sapulce tiek ierakstīta diktofonā un pēc tam atšifrēta), sapulces protokolu paraksta Sapulces vadītājs un protokolists. Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot.

     8.4.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem,

     8.4.5. ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri,

    8.4.6. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 8.5. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

       8.5.1. ierosināt, apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos,

8.5.2. atklāti balsojot ievēlēt un atsaukt Valdi un Revīzijas komisiju,

8.5.3. noteikt biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību,

8.5.4. noteikt Biedrības galvenos darbības virzienus,

8.5.5. apstiprināt simboliku,

8.5.6. noteikt Revīzijas komisijas darbības ilgumu, nosakot, ka Valde un revīzijas komisija var tikt pārvēlēta uz jaunu termiņu,

8.5.7. pieņemt nolikumu par īpašajām personām,

8.5.8. noklausīties Valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem,

8.5.9. noklausīties un apstiprināt Revīzijas komisijas atskaiti par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu,

      8.5.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus,

      8.5.11. sapulce nav tiesīga lemt par jautājumiem, kas ir Valdes kompetencē.

 

9. Izpildinstitūcija

 

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl Biedru sapulce uz četriem gadiem.

            Valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem, kuri ievēlēti Biedru sapulcē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu;

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu un divas/us valdes priekšsēdētāja vietniekus;

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;

9.4. Pārvēlot  valdi, par Valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem var ievēlēt personu, kas ir bijis aktīvs biedrības biedrs vismaz 3 gadus.

9.5. Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus;

9.6.  Valdes locekli var atsaukt tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja veikt pienākumus, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana;

9.7. Valde apstiprina Valdes priekšsēdētāja sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārrauga tās īstenošanu, lemj par Biedrības iestāšanos gan vietējos, gan starptautiskajos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;

9.8. Valdes locekļi lemj par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem un izlemj citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru   sapulces kompetencē;

9.9.  Valdes sēdes tiek sasauktas pēc Valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu vai biedrības biedru, ne mazāk kā 10% kopskaita, iniciatīvas ne retāk, kā reizi divās nedēļās. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu;

9.10.  Valdes priekšsēdētājs  ir tiesīgi pārstāvēt  Biedrību  atsevišķi, valdes priekšsēdētāja vietnieki abi kopā,  bet valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar vēl 2 (diviem) valdes locekļiem;

9.11.  Valdes locekļi var pildīt savus pienākumus par atlīdzību.

 10. Revīzijas komisija

 10.1. Biedrības finansiālās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru ievēl Biedru sapulce uz četriem gadiem;

10.2. Revīzijas komisija sastāv no trim revīzijas locekļiem, kuri ievēlēti Biedru sapulcē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu,

10.3. Par revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt biedrības pārvaldes institūciju amatpersonas.

10.4. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

10.5.  Revīzijas komisija:

10.5.1.ne retāk kā vienu reizi gadā veic Biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas. Ārkārtas revīzijas tiek izdarītas pēc valdes vai Sapulces pieprasījuma, kā arī citos LR likumdošanā paredzētos gadījumos,

10.5.2.    veic biedrības finanšu līdzekļu kontroli – ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību   sapulces, Valdes lēmumiem,

10.5.3.   gatavo ziņojumu  sapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli, gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas izdarīšanas,

10.5.4.    sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11. Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības

11.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai Biedrība ir tiesīga: 

11.1.1. veikt saimniecisko darbību,

11.1.2. iegādāties daļas vai akcijas, tai skaitā arī vērtspapīrus valsts, akciju vai uzņēmējsabiedrībās, likumdošanā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajā kārtībā,

11.2. Biedrības līdzekļus veido:

11.2.1. biedru iemaksātās biedru naudas, juridisko un fizisko personu brīvprātīgas iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, biedrību, uzņēmumu u.tml. dāvinājumi,

11.2.2. ienākumi, kas gūti no saimnieciskas darbības,

11.2.3. līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no citiem fondiem, biedrībām, iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām,

11.2.4. par biedrības līdzekļiem iegādāta manta,

11.2.5. citi ar likumu atļauti ienākumi.

11.3. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 

11.4. Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka Valde saskaņā ar Sapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo sta­tūtu noteikumus un vadoties no apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Tā veicama atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajai kārtībai. Biedrības tīrā ienākuma daļa, kapitālieguldījumi vai dividendes no tiem, kā arī citas ar Biedrības īpašumu saistītas darbības nedrīkst kalpot par personiskās peļņas avotu Biedrības biedriem, tādēļ nav pieļaujama peļņas un tai pielīdzināmo ienākumu avotu sadalīšana starp Biedrības biedriem.

 12. Mantas un finansu izlietošanas kārtība Biedrības likvidēšanas gadījumā

  12.1.  Jautājums par Biedrības darbības izbeigšanu tiek izlemts Latvijas Valsts likumos noteiktajā kārtībā un ievērojot šīs sadaļas nosacījumus.

 12.2. Gadījumā, ja Biedrība tiek likvidēta, saskaņā likumdošanas nosacījumiem lemttiesīga  sapulce ieceļ Biedrības likvidatorus, kas lemj par Biedrības kustamo un nekustamo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes lemj par atlikušā īpašuma nodošanu Biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai. 

 12.3.  Likvidatori atskaitās ar Biedrības likvidāciju saistīto darbību Biedrības augstākajai institūcijai – Biedru sapulcei.

13.Biedru nauda

 13.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 5.00 EUR apmērā. Iestāšanās maksa jaunajiem  biedriem – 5.00 EUR. Biedra uzņemšanas gadījumā valde uz vietas iekasē iestāšanās naudu 5.00 EUR un biedra naudu 5.00 EUR. Iestāšanās un biedra naudas apmēru nosaka Sapulce ar savu lēmumu.

 Valdes priekšsēdētāja:

                                          _____________ /Līga Ķikute/(paraksts)

 **Veicot statūtos grozījumus, statūtus paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam

 Statūti apstiprināti Rīgā, 25.martā.

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .