ESF projekts "Jauniešu garantijas"

ESF Projekts “Jauniešu garantijas” Nodarbinātības valsts aģentūrā jauniešiem palīdz iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem.  

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumus Aģentūra īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Projekts Nr. 7.2.1.1/15/I/001, kura mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.”

SPIED ŠEIT UN UZZINI VAIRĀK

ERASMUS+

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Mārķi:

  • paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām galveno prasmju un spēju līmeni;
  • sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni:
  • papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā un valsts līmenī un atbalstīt uz zināšanām un pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas izstrādi;
  • uzlabot starptautisko dimensiju pasākumiem jaunatnes jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku un jaunatnes organizāciju kapacitāti jauniešu atbalstā, nodrošinot papildināmību ar Eiropas Savienības ārējo darbību.

Mūsu iesaistīšanās projektos:


SPIED ŠEIT UN UZZINI VAIRĀK