Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" radās, apvienojot spēkus aktīviem cilvēkiem ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājiem, ar kopēju mērķi veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos Rīgā.

2015.gada 19.martā Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā un tai tika piešķirts vienotais reģistrācijas numurs 40008235445.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu Valsts ieņēmumu dienests 2016.gada 15.aprīlī Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrībai "Redzi mani" ir piešķīris sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādās jomās:

 - pilsoniskas sabiedrības attīstība;

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

MISIJA

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības "REDZI MANI" misija ir apvienot cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanos un iekļaušanos sabiedrībā, pārstāvēt šo cilvēku intereses valsts, pašvaldības un citās institūcijās, kā arī veicināt izglītības, nodarbinātības un vides pieejamības jautājumu risināšanu, aktīvi darbojoties pašiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, viņu atbalstītājiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.


VĪZIJA

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības "REDZI MANI" vīzija ir ar savu darbīgumu piesaistīt arvien jaunus darboties gribošus cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, kļūstot par aktīvāko, saliedētāko un atvērtāko cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus vienojošo organizāciju Latvijā.